Protokoll till Föreningsstämma 21dec 2020

Hej!

Nu finns det protokollet till Föreningsstämma tillgängligt.

PDF >>>>>

Den nya styrelsen för nästkommande år:

Ordinarie ledamöter:
Kjell-Ake Andersson (omval)
Soran Ako (nyval)
Krister Brolin (ett år kvar)
ChristerTjörnemar (ett år kvar)
Anders Dahlgren (ett år kvar)

Suppleanter:
Viktoria Nilsson (omval)
Conny Olofsson (omval)
Johan Wigren (omval)

Den nya valberedning:
Fredrik Carlqvist
Tony Holmstrom
Edris Saleh

Revisor:
Jörgen Silen (revisor)
Golam Robbani (revisorssuppleant)

Styrelsen har haft en konstituerande möte efteråt där valdes

Krister Brolin som ordförande
Kjell-Åke Andersson som vice ordförande
Christer Tjörnemar som kassör
Anders Dahlgren som sekreterare

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Logen i Ör

Svar på frågor inför stämman

Hej!

Nedan presenteras styrelsens svar på inkomna frågor om styrelsearvodet och om vad som händer om stämman röstar nej eller bordlägg till de framlagda förslagen. 

Vad händer om stämman röstar nej till lagda förslag?

 • Punkt 2-12: Om stämman röstar nej (eller bordlägg) till förslag från punkt 2 till 12, måste en extra stämma hållas så snart situationen så medger. 
 • Punkt 13: Om stämman röstar nej (eller bordlägg) till valberedningens förslag, måste en extra stämma hållas så snart situationen så medger. Nuvarande arvode behålls för perioden till dess extrastämma kan hållas.
 • Punkt 14: Om stämman röstar nej till valberedningens förslag till styrelsens storlek, behålls den rådande ordningen med 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
 • Punkt 15-17: Här finns möjligheten att välja bland flera namn eller skriva egna förslag. De personer som får flest röster under respektive punkt tillträder i respektive funktion. Det blir inga omedelbara konsekvenser om stämman röstar nej till valberedningens förslag, så länge all poster besätts med tillräckligt antal personer (se föreningens stadgar).
 • Punkt 18: Om stämman röstar nej till motionerna så avslås de. 

Röstkort – fel datum

Som några har uppmärksammat, har fel månad (november) angetts på ett ställe i röstkortet. På kallelsen och alla andra ställen är det dock tydligt att stämman hålls 21 december. Vi ber om ursäkt för denna fadäs.

Styrelsearvodets storlek

Arvodet till styrelsen har vid två tidigare stämmor varit uppe till debatt och vid båda tillfällena har stämman beslutat att hålla arvodet oförändrat (9 prisbasbelopp/år). Detta innebär 1576 kr/lägenhet och år för 2020 och 1620 kr/lägenhet och år för 2021. Arvodet är inte orimligt högt jämfört med andra föreningar i liknande situation och med samma grad av externt anlitande av ekonomisk och teknisk förvaltning.

Styrelsen fattade vid ombildningen beslutet att behålla viktiga delar av förvaltningen i egna händer, för att få kontroll över kostnader, omfattning etc. När föreningen går in i en mer mogen fas om några år, skulle man kunna tänka sig att öka den externa förvaltningen, så att det mesta av den löpande förvaltningen läggs ut på entreprenad. Detta skulle innebära att styrelsens uppdrag minskar betydligt i omfattning, vilket möjliggör en reducering av arvodet. Det torde dock inte betyda någon nämnvärd ekonomisk förändring, då kostnaden för den externa ekonomiska och tekniska förvaltningen kommer att öka avsevärt.

Styrelsearvodets fördelning

Fördelningen av styrelsearvodet mellan olika personer/funktioner i styrelsen beslutas av styrelsen så snart en ny styrelse har tillträtt. Under det gångna verksamhetsåret har arvodet till 50 % bestått av en fast del som har diversifierats utifrån roll i styrelsen. Ordförande och kassör har störst andel, sedan kommer v. ordf. och sekreterare, som följs av ordinarie ledamöter. Lägst fast arvode har suppleanter. Den rörliga delen (50 %) används för att justera för extra arbetsinsatser, olika uppdrags omfattning och liknande, för att arvodet ska spegla nedlagt arbete under perioden. Det rörliga arvodet justeras och betalas som regel ut kvartalsvis.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Simpleko

Hej!

Som flera har uppmärksammat står det från och med denna månad en ny betalningsmottagare (Simpleko) på era hyresavier.

Det är helt i sin ordning, då RB Ekonomi har blivit Simpleko.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Årsstämma 21 december 2020

Hej!
För att värna om medlemmarnas hälsa och för att ta ett samhällsansvar, har styrelsen på grund av den rådande situationen kring coronaviruset, beslutat att genomföra stämman genom poströstning utan fysisk närvaro i enlighet med Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Poströsten ska vara inlämnad till föreningen senast fredag 18 december 2020 enligt något av nedanstående alternativ:

 • i föreningens brevlåda i tvättstugan,
 • via epost till epost@logenbrf.se (röstsedeln måste skannas och bifogas e-postmeddelandet så att styrelsen kan skriva ut den), eller
 • i föreningslokalen på Logdansvägen 34 vid något av följande tillfällen
  • onsdag 16 december 2020, kl. 18.00-19.00,
  • torsdag 17 december 2020, kl. 18.00-19.00,
  • fredag 18 december 2020 kl. 17.00-18.00

Här finns all information till stämman i Pdf-format:

Årsredovisning 2019-2020 >>>>>

Kallelsen till stämma >>>>>

Röstsedel >>>>>

Mejla vid frågor epost@logenbrf.se
Styrelsen för Brf Logen i Ör